Algemene Voorwaarden Calzature

Calzature

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Calzature.: de bepaler van deze algemene voorwaarden.


De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tuss Calzature en de klant waarop Calzature deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Calzature, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Over de produkten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door  Calzature in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

 

Over de bestelling:

Calzature levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Calzature zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren indien de bestelde artikelen niet voorradig zijn of op een later tijdstip uit te voeren. Uiteraard wordt de klant hierover geinformeerd.

 

Over het retourneren van zendingen/produkten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment van levering. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.  Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Calzature over de staat van de produkten, wordt binnen 7 dagen het geld van de koper teruggestort op de bankrekening van de koper.

 

Over de levering

Calzature doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt
- hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen
- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Calzature een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Peter Kaiser Shop by Calzature schriftelijk ingebreke te stellen.

De bestelingen worden verstuurd met PosNL.

 

Over het versturen:

Calzature draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Calzature gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

 

Over de garantie:

Calzature garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Calzature op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Calzature eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.Retourneren van gedragen artikelen met een garantie en pas na een
geauthoriseerd serviceverzoek per email.
De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 3 maanden na aankoop.

Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn, worden vakkundig gerepareerd.

Is reparatie niet mogelijk, dan ontvangt u van ons een vervangend paar. Indien er geen vervangend paar voorradig is, storten wij het aankoopbedrag retour op uw rekening.

Franco- en rembourszendingen worden op geen enkele voorwaarde door ons geaccepteerd.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Calzature overgenomen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Calzature te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Calzature of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, dus zonder geauthoriseerd serviceverzoek worden NIET geaccepteerd! Calzature is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Calzature is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Calzature geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Peter Kaiser Shop by Calzature (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Peter Kaiser Shop by Calzature Het schadebedrag kan nooit groter zijn dan de waarde van het gekochte artikel.

 

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de
zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen,
op grond van door Calzature gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand
komen van de verkoop worden terugbetaald.

 

Over Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Calzature.Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Calzature verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

 

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Calzature geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Binnen Nederland rekent Calzature EUR 7,50 verzend kosten.  Voor andere EU landen zijn de verzendkosten EUR 15,00. Voor landen buiten de EU zijn de verzendkosten op aanvraag.

Doorgaans wordt uw zending binnen één tot twee werkdagen aangeboden bij PostNL.

Betaalmogelijkheden:
U kunt betalen met I-DEAL VISA of Mastercard
U kunt het betreffendenbedrag storten op onze Bankrekening Rabobank  IBAN: NL91RABO0395233356    

U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving,
op basis van de beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

U kunt uw bestelling binnen 14 dagen retourneren.

De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant.

Zodra wij uw bestelling retour hebben ontvangen, zullen wij u het bedrag retour betalen, dan wel omruilen voor een ander product.